Home Breaking News ส่องอุตสาหกรรมก่อสร้างโค้งสุดท้ายปลายปีเติบโตต่อเนื่อง

ส่องอุตสาหกรรมก่อสร้างโค้งสุดท้ายปลายปีเติบโตต่อเนื่อง

128
ปิยะดิษฐ์ อัศวศิริสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ CIVIL

บมจ.ซีวิลเอนจีเนียริง’ ผู้นำด้านวิศวกรรมโยธาแบบครบวงจรชั้นนำของประเทศ มองอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยโค้งสุดท้ายปลายปีขยายตัวต่อเนื่อง รับภาครัฐเดินหน้าลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง พร้อมโชว์ประสบการณ์การดำเนินงานและหลักบริหารจัดการสมัยใหม่ รับมือปัญหาแรงงานขาดแคลนซึ่งเป็นโจทย์ความท้าท้ายของอุตสาหกรรมหลังโควิด-19 ล่าสุด โชว์ศักยภาพการบริหารโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3901 สายคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ (ด้านตะวันตกตอน แล้วเสร็จเร็วกว่าแผน ช่วยการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมด้านโลจิสติกส์และการขนส่งของประเทศไทยให้มีความสมบูรณ์  

นายปิยะดิษฐ์ อัศวศิริสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ CIVIL เปิดเผยว่า แนวโน้มอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้คาดว่าจะฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่ง จากการขับเคลื่อนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนาดใหญ่ของภาครัฐหลายโครงการทั้งระบบราง โครงข่ายถนนทั้งทางยกระดับและทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  (มอเตอร์เวย์) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ พลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยให้กลับมาเข้มแข็ง หลังสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ภายในประเทศคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น จึงเป็นโอกาสผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างเข้ารับงานโครงการของภาครัฐ เพื่อช่วยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยมากขึ้น 

ทั้งนี้ ในฐานะที่บริษัทฯ เป็นผู้นำด้านวิศวกรรมโยธาแบบครบวงจรชั้นนำของประเทศ จะนำองค์ความรู้ความชำนาญจากประสบการณ์การบริหารโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่มากว่า 50 ปี และข้อได้เปรียบเชิงการแข่งขันที่มีความพร้อมด้านบุคลากรที่มีความชำนาญวิศวกรรมก่อสร้าง มีนวัตกรรมเทคโนโลยีและเครื่องจักรอุปกรณ์ และมีโรงงานผลิตชิ้นส่วนวัสดุก่อสร้าง เช่น ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับงานโครงสร้างสะพานและรถไฟความเร็วสูง โรงงานแอสฟัลท์ติกคอนกรีต คอนกรีตผสมเสร็จ ท่อระบายน้ำคอนกรีต ราวเหล็กลูกฟูก ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ให้บรรลุเป้าหมายของทุกฝ่ายที่ตั้งใจ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น  

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้นำหลักบริหารจัดการสมัยใหม่เพื่อบริหารโครงการ โดยเน้นความคล่องตัว ยืดหยุ่น สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างทันท่วงที เพื่อรับมือความเสี่ยงการขาดแคลนแรงงานก่อสร้างและการบริหารจัดการด้านซัพพลายเชนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นความท้าทายของภาคอุตสาหกรรมในโลกหลังยุคโควิด-19 โดย CIVIL จะใช้ความชำนาญในวิศวกรรมโยธาของทีมบุคลากร เพื่อเลือกใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีและเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในงานก่อสร้าง ช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพ  

ทั้งนี้ ข้อได้เปรียบเชิงการแข่งขันดังกล่าว ทำให้บริษัทฯ มีศักยภาพการบริหารงานโครงการก่อสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐ ครอบคลุมประเภทงานทาง งานทางรถไฟทั้งรถไฟรางคู่และรถไฟความเร็วสูง งานท่าอากาศยาน งานเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ ด้วยเป้าหมายที่สามารถส่งมอบงานที่มีคุณค่า คุณภาพสูง ปลอดภัย ภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อก่อให้เกิดการเชื่อมโยงโครงข่ายด้านคมนาคมของประเทศไทย ช่วยยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศที่ดียิ่งขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนในสังคม  

ล่าสุด บริษัทฯ ประเมินว่าโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3901 ตอน สายคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ (ด้านตะวันตกในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ซี่งเป็นโครงการที่ CIVIL ได้พัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของประเทศไทยและเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญด้านคมนาคม เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายด้านโลจิสติกส์และขนส่งของไทยให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ของชาติ 20 ปี แม้ที่ผ่านมาการดำเนินงานก่อสร้างต้องหยุดดำเนินงานไป เดือน ภายหลังภาครัฐมีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วงต้นไตรมาส  ที่ผ่านมา แต่บริษัทฯ คาดว่าจะบริหารโครงการให้แล้วเสร็จและส่งมอบงานที่มีคุณภาพให้แก่ภาครัฐได้ทันตามกำหนด เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกการเดินทางของประชาชนและภาคขนส่งสินค้ามีความสะดวก รวดเร็ว และมีส่วนสำคัญที่ช่วยให้เศรษฐกิจและสังคมไทยพัฒนาเติบโตต่อไปในอนาคต    

“อุสาหกรรมก่อสร้างมีขนาดใหญ่คิดเป็น 8-9% ของจีดีพี ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ภาครัฐจึงมีนโยบายชัดเจนด้านการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมที่ให้เอกชนมีส่วนร่วมพัฒนาโครงการ ทั้งรูปแบบการเปิดประมูลบริหารโครงการก่อสร้าง หรือเปิดให้เอกชนร่วมลงทุนในรูปแบบ PPP ซึ่ง CIVIL พร้อมนำศักยภาพการดำเนินธุรกิจที่แข็งแกร่ง เข้าร่วมบริหารโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ให้มีคุณภาพสูงสุด เชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคม สร้างวิถีชีวิตที่ดีและมั่นคงให้กับคนไทยทุกคน” นายปิยะดิษฐ์ กล่าว